Regulamin

Regulamin usług świadczonych przez IMAGENE.ME SA

 1. Postanowienia ogólne
  1. 1
  Usługa świadczona jest przez IMAGENE.ME SA z siedzibą w Białymstoku (zwana dalej IMAGENE.ME), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000741847, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5423322601, REGON 380873475, wysokość kapitału zakładowego: 130.000,00 zł, kapitał zakładowy w całości opłacony, adres do doręczeń: IMAGENE.ME SA Oddział Centrum Medycyny Spersonalizowanej z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23, adres poczty elektronicznej: office@imagene.me, numer telefonu: 516 350 595.
  1.2 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Usług, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców. Na chwilę obecną usługa jest świadczona wyłącznie na rzecz konsumentów.
  1.3 IMAGENE.ME zajmuje się świadczeniem usług elektronicznych szczegółowo opisanych w punktach 2.1 oraz 2.2 niniejszego regulaminu, a także świadczeniem usługi badania DNA szczegółowo opisanej w punkcie 2.14, którą można nabyć za pośrednictwem strony internetowej app.imagene.me/orders.
  1.4 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest IMAGENE.ME. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie IMAGENE.ME. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Usługi jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 2. Definicje
  2.1. Aplikacja Mobilna
  – oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pośrednictwem którego IMAGENE.ME świadczy usługi elektroniczne Użytkownikowi, tj. publikuje raport predyspozycji genetycznych Użytkownika oraz jego aktualizacje, gromadzi informacje behawioralne o Użytkowniku, prezentuje wskaźniki informujące o ryzyku wystąpienia pewnych cech/chorób u Użytkownika, publikuje spersonalizowane dla Użytkownika artykuły oraz pozwala na zarządzanie danymi Użytkownika oraz ustawieniami aplikacji.
  2.2. Aplikacja Webowa – platforma informatyczna, za pośrednictwem której IMAGENE.ME świadczy usługi elektroniczne Użytkownikowi, tj. pozwala na rejestrację Konta Użytkownika, publikuje raport genetyczny Użytkownika oraz jego aktualizacje, gromadzi informacje behawioralne o Użytkowniku, prezentuje wskaźniki informujące o ryzyku wystąpienia pewnych cech/chorób u Użytkownika, publikuje spersonalizowane dla Użytkownika artykuły, pozwala na zakup Usługi badania DNA oraz zarządzanie danymi Użytkownika oraz ustawieniami aplikacji app IMAGENE.ME
  2.3. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2.4. Formularz rejestracji – formularz dostępny pod adresem: app.imagene.me/user/registration, umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.
  2.5. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej app.imagene.me/orders, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  2.7. Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień, jakie posiada Użytkownik w ramach Aplikacji Webowej i Mobilnej. Konto Użytkownika jest oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika. Jedno Konto Użytkownika pozwala na korzystanie zarówno z Aplikacji Mobilnej, jak i Aplikacji Webowej.
  2.8. Laboratorium DNA– laboratorium, w którym wykonywane jest badanie DNA.
  2.9. Laboratorium analityczne – partnerskie laboratorium diagnostyczne wykonujące izolację DNA na zlecenie IMAGENE.ME, wysyłające materiał do laboratorium DNA.
  2.10. Pakiet startowy – pakiet przesyłany Klientowi po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, umożliwiający pobranie, zabezpieczenie materiału do analizy genetycznej i odesłanie bez utraty właściwości do laboratorium. Pakiet startowy obejmuje: zestaw do samodzielnego pobrania śliny; probówkę z płynem stabilizującym, ustnik, opakowanie probówki i ustnika, przewodnik użytkownika z instrukcją pobrania śliny, materiały umożliwiające odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie przesyłki zwrotnej (woreczek z materiałem absorbującym, folia wysyłkowa).
  2.11. Raport demo – przykładowy raport będący zestawieniem potencjalnych wariantów, które mogą wystąpić u człowieka. Raport demo składa się ze szczegółowego opisu wariantów, a także z syntezy, będącej podsumowaniem najważniejszych informacji oraz zaleceń wynikających z badania DNA i pełni funkcję informacyjną (pokazową), w jaki sposób prezentowane są wyniki badania DNA.
  2.12. Regulamin – niniejszy regulamin.
  2.13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej app.imagene.me/orders.
  2.14. Usługa badania DNA – usługa badania genetycznego obejmująca analizę bioinformatyczną. Badanie genetyczne wykonywane jest na bazie DNA wyekstrahowanego z próbki śliny. Obejmuje ono wykonanie sekwencjonowania całego eksomu (WES, ang. Whole-Exome Sequencing) z wykorzystaniem technologii pozwalającej wyłapać z puli fragmentów DNA te fragmenty genomu, które są znanymi eksonami genów (lub znajdują się w ich pobliżu), a zatem jest ukierunkowane przede wszystkim na rejony kodujące białka. Na cały proces analityczny składa się: odczytanie sekwencji eksonów ponad 20 tysięcy genów za pomocą wysokoprzepustowej technologii sekwencjonowania następnej generacji (NGS, ang. Next Generation Sequencing), przeprowadzenie analiz bioinformatycznych uzyskanych danych sekwencyjnych oraz porównanie wykrytej zmienności genetycznej z szeregiem baz danych, w tym przede wszystkim wysokiej jakości bazą danych wariantów genetycznych przygotowaną przez zespół ekspertów IMAGENE.ME, skutkujące opracowaniem Raportu Predyspozycji Genetycznych.
  2.15. Usługodawca/Sprzedawca – IMAGENE.ME SA, z siedzibą w Białymstoku pod adresem: ul. Transportowa 20, 15-399 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000741847, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5423322601, REGON 380873475, wysokość kapitału zakładowego: 130.000,00 zł, kapitał zakładowy w całości opłacony, adres poczty elektronicznej: office@imagene.me, numer telefonu: 516 350 595.
  2.16. Ustawa o prawach konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  2.17. Użytkownik/Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia oraz posiada aktywne Konto Użytkownika. Użytkownikiem może być także rodzic lub opiekun prawny osoby, która nie ukończyła 16 roku życia i dla której istnieje aktywne Konto Użytkownika.
  2.18. Zamówienie – zamówienie wykonania analizy genetycznej zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Usługi badania DNA ze Sprzedawcą.
 3. Usługi elektroniczne
  3.1. Warunkiem koniecznym do korzystania z Aplikacji Webowej i/lub Aplikacji Mobilnej, za których pośrednictwem IMAGENE.ME świadczy usługi elektroniczne, jest posiadanie aktywnego Konta Użytkownika.
  3.2. Utworzenie konta następuje po wykonaniu łącznie następujących kroków przez Użytkownika:
  1) Wypełnieniu Formularza rejestracji
  2) Akceptacji niniejszego Regulaminu oraz niezbędnych zgód.
  3) Wysłaniu formularza poprzez kliknięcie przycisku “Zarejestruj się”
  4) Aktywacji konta. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej będący jednocześnie loginem, hasło, płeć oraz data urodzenia. Dodatkowo użytkownik może podać numer telefonu kontaktowego. Utworzenie Konta możliwe jest także w trakcie wypełniania Formularza zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz jej wyrażenie jest niezbędne do korzystania z Aplikacji. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych i jest świadomy, że mają wpływ na interpretację wyników. Błędna interpretacja wyników (raportu i wskaźników) wynikająca z podania błędnych danych przez użytkownika nie stanowi podstawy do reklamacji.
  3.3. Użytkownik nie powinien udostępniać loginu i hasła do swojego konta osobom trzecim. W przypadku, gdy Użytkownik poweźmie podejrzenie, że jego dane dostępowe mogą być w posiadaniu osób trzecich, jest zobowiązany do zmiany hasła za pomocą Aplikacji lub zgłaszając prośbę o zmianę hasła mailowo na adres help@imagene.me. W przypadku, gdy rodzic lub opiekun prawny założył konto dla dziecka przed ukończeniem przez niego 16 roku życia, a dziecko osiągnie 16 rok życia, rodzic lub opiekun prawny powinien przekazać dziecku dane dostępowe do konta. Przy pierwszym logowaniu po przejściu konta z trybu dziecka w tryb dorosłego niezbędna będzie akceptacja zgód. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje zgód, nie będzie mógł się zalogować.
  3.4. Użytkownik może w każdej chwili zgłosić chęć usunięcia swojego Konta Użytkownika, pod warunkiem, że z Kontem nie jest powiązane zamówienie Usługi badania DNA, które znajduje się w trakcie przetwarzania. Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia konta za pośrednictwem Aplikacji lub drogą mailową na adres help@imagene.me.
  3.4.1 Usunięcie Konta Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji wymaga od Użytkownika potwierdzenia dokonywanego poprzez wprowadzenie w odpowiednim formularzu hasła do konta.
  3.4.2 Usunięcie konta powoduje natychmiastowe zablokowanie możliwości zalogowania się do Aplikacji. Użytkownik otrzyma powiadomienie za pośrednictwem poczty e-mail o terminie ostatecznego usunięcia zgromadzonych danych osobowych Użytkownika.
  3.4.3. Użytkownik ma możliwość przywrócenia swojego konta przed upływem daty podanej w komunikacie przesłanym drogą mailową. Chęć przywrócenia swojego konta może zostać zgłoszona drogą mailową na adres help@imagene.me. Po upływie czasu na przywrócenie konta dane osobowe użytkownika są usuwane z bazy danych z zastrzeżeniem konieczności przechowywania danych niezbędnych do rozliczeń skarbowych przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego. Po ostatecznym usunięciu Konta Użytkownika nie ma możliwości odzyskania danych i przywrócenia konta.
  3.5. Po utworzeniu Konta Użytkownika Użytkownik uzyskuje dostęp do następujących usług:
  – przeglądania Raportu demo (do czasu udostępnienia Raportu predyspozycji genetycznych Użytkownika po zakupie przez niego Usługi badania DNA)
  – przeglądania Raportu Predyspozycji Genetycznych Użytkownika wraz z jego aktualizacjami (po udostępnieniu Raportu predyspozycji genetycznych Użytkownika)
  – wprowadzania danych o Użytkowniku poprzez udzielanie odpowiedzi na ankiety, które służą do obliczania indywidualnych wskaźników związanych z ryzykiem wystąpienia pewnych cech lub chorób, a także
  – personalizowania wskazówek oraz artykułów
  – przeglądania personalizowanych artykułów
  – przeglądania słownika pojęć
  – przeglądania informacji o tym, jak czytać raport
  – zarządzania zgodami na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
  – sprawdzania statusu Zamówienia
  – zarządzania danymi osobowymi, adresowymi oraz rozliczeniowymi
  – zmiany hasła i loginu
  – usunięcia konta
  – zakupu Usługi badania DNA poprzez wypełnienie Formularza zamówienia
  3.6. Formularz zamówienia – służy do zakupu usługi badania DNA wraz z Raportem Predyspozycji Genetycznej oraz pakietem startowym IMAGENE.ME . Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Zamów i zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej app.imagene.me/orders). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
  3.7. Złożenie zamówienia może zostać dokonane tylko przez użytkownika zalogowanego.
  3.8. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  3.9. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji Webowej:
  – komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  – dostęp do poczty elektronicznej;
  – przeglądarka internetowa: aktualna wersja przeglądarki: Chrome, Firefox, Edge, Opera lub Safari.
  – zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280×720;
  – włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  3.10. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji Mobilnej:
  urządzenie z systemem Android w wersji 5.1 lub nowszej z ekranem o szerokości co najmniej 360 px
  urządzenie z systemem iOS w wersji 12 lub nowszej z ekranem o szerokości co najmniej 360 px
  dostęp do Internetu
  3.11. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z usług IMAGENE.ME w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Raport Predyspozycji Genetycznych
  4.1 Raport Predyspozycji Genetycznych stanowi panel informacyjny obejmujący informacje z zakresu zdrowia, diety, urody, sportu oraz kariery, przygotowywane indywidualnie dla każdego Użytkownika, na podstawie jego profilu genetycznego.
  4.2. Raport Predyspozycji Genetycznych obejmuje:
  4.2.1 Raport, będący interpretacją wyników analizy genetycznej pełnych eksomów Użytkownika, zawierający informacje dotyczące wykrytych wariantów oraz sugerowanych wskazówek i zaleceń, odnoszących się do powiązanych z nimi cech. Warianty stanowią opis polimorfizmów i mutacji o jednoznacznym związku z cechą, określanym w publikacjach i bazach wiedzy, dotyczących analiz zmienności genetycznej w populacji. Wykrywane warianty dotyczą ryzyka rozwoju chorób i są typowane według standardów Amerykańskiego Kolegium Genetyki Medycznej i Genomiki (ang. American College of Medical Genetics and Genomics; ACMG), a także informacji na temat indywidualnych predyspozycji w zakresie sportu, diety, urody oraz kariery.
  4.2.2 Syntezę, stanowiącą zestaw najistotniejszych wariantów i wskazówek, określonych na podstawie personalizowanej i kompleksowej analizy całości uzyskanej informacji na temat zmienności genetycznej Użytkownika.
  4.3 Użytkownik Raportu Predyspozycji Genetycznych jest świadomy, że:
  a). Materiał genetyczny w postaci próbki śliny, podlegający analizie genetycznej przez IMAGENE.ME musi pochodzić od Użytkownika i jest podstawą do przygotowania personalizowanego Szczegółowego Raportu Predyspozycji Genetycznych danego Użytkownika.
  b). Określone w Raporcie Predyspozycji Genetycznych warianty wykryte dla Użytkownika stanowią jedynie informację o podwyższonym ryzyku pojawienia się danych cech. Indywidualne predyspozycje oraz występowanie chorób, jest uzależnione nie tylko od czynników genetycznych, ale również czynników zewnętrznych, jak dieta, aktywność fizyczna, ekspozycja na zanieczyszczenia i toksyczne substancje czy stres.
  c). Raport Predyspozycji Genetycznych nie stanowi udzielania przez IMAGENE.ME świadczeń zdrowotnych w kontekście rozumienia ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, których mogą udzielać osoby, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Sugerowane przez IMAGENE.ME wskazówki i zalecenia mają jedynie charakter informacyjny i nie powinny być warunkiem do samodzielnego podejmowania leczenia oraz zakończenia bądź zmian bieżących, zaleconych przez lekarza procedur.
  d). Wszelkie określone w Raporcie Predyspozycji Genetycznych ryzyka i objawy, które wzbudzają niepokój Użytkownika, powinny być konsultowane z lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem specjalistą.
  4.4. Aktualizacja Raportu Predyspozycji Genetycznych
  W ramach oferty gwarantujemy nieodpłatną aktualizację RPG przez okres 2 lat. Po tym okresie nadal będziemy świadczyć usługę aktualizacji RPG, treści w aplikacji oraz rozwoju aplikacji i usług telekonsultacji, w modelu, który umożliwi sfinansowanie utrzymania konta użytkownika.
  4.5 Użytkownik powinien skonsultować wykonanie badań genetycznych z lekarzem prowadzącym w następujących przypadkach:
  a). Transfuzja krwi:
  Po przebytej transfuzji krwi Użytkownik powinien odczekać 4 tygodnie, zanim pobierze się próbkę do badań. Po transfuzji krwi następuje bowiem zjawisko chimeryzmu, tj. obecności w krwi materiału genetycznego pochodzącego od dwóch osób – dawcy oraz biorcy. Białe krwinki, obecne w ślinie, będą zatem zawierały 2 różne DNA, a uzyskany wynik badania będzie nieprawidłowy. Według przeprowadzonych badań, po upływie 4 tygodni w organizmie biorcy nie wykrywa się już leukocytów dawcy.
  b). Przeszczep szpiku:
  W przypadku przebycia w przeszłości przeszczepu szpiku kostnego, nie zaleca się wykonywania badania genetycznego ze śliny, ponieważ, podobnie jak w przypadku transfuzji, także wystąpi zjawisko chimeryzmu (w krwi będą występować przede wszystkim komórki dawcy, a co za tym idzie, także jego materiał genetyczny), co zafałszuje wynik badania. W przeciwieństwie do transfuzji krwi, przeszczep szpiku kostnego powoduje, że już do końca życia w procesie hematopoezy będą wytwarzane i namnażane komórki dawcy.
  c). Leki immunosupresyjne:
  Nie zaleca się Użytkownikowi wykonywania badania, w przypadku stałego przyjmowania leków immunosupresyjnych. Leki te powodują znaczne obniżenie poziomu leukocytów we krwi (celem zapobiegania odrzutom przeszczepów), zatem w próbce śliny nie będzie znajdowało się wystarczająco dużo materiału do badań. Sytuacja ta dotyczy także osób po przebytej niedawno chemioterapii, gdyż w wyniku leczenia, także znacznie obniża się poziom komórek krwi, w tym białych krwinek.
  d). Choroby hematologiczne:
  Badanie nie powinno być wykonywane, jeżeli próbka śliny Użytkownika została pobrana podczas trwania chorób hematologicznych, związanych z zaburzeniem stabilności genomowej komórek krwi (białaczki, chłoniaki). W wyniku tych chorób struktura DNA w białych krwinkach jest mocno zaburzona, bowiem liczne mutacje prowadzą do niestabilności chromosomów oraz ich fuzji. Ponieważ to właśnie białe krwinki są głównym źródłem materiału genetycznego w ślinie, nie będzie możliwe uzyskanie prawidłowego wyniku badania.
 5. Pobranie i odesłanie materiału genetycznego
  5.1. Użytkownik samodzielnie pobiera próbkę materiału genetycznego zgodnie z instrukcją znajdującą się w przesłanym mu pakiecie startowym służącym do pobrania śliny.
  5.2. Użytkownik jest świadomy, że ślina pobrana do badań stanowi materiał potencjalnie niebezpieczny oraz zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia probówki ze śliną poprzez przygotowanie paczki zwrotnej zgodnie z instrukcją dołączoną do pakietu startowego.
  5.3. Zaleca się, aby użytkownik przekazał paczkę z materiałem genetycznym w możliwie najkrótszym terminie od pobrania, najlepiej do 7 dni.
  5.4. W trakcie oczekiwania na kuriera probówka ze śliną może być przechowywana w temperaturze pokojowej, w suchym, nienasłonecznionym miejscu.
  5.5. Klient zamawia kuriera, logując się do aplikacji app IMAGENE.ME lub dzwoniąc na numer infolinii kuriera podany w aplikacji app IMAGENE.ME
  5.6. Kurier dostarczy przesyłkę do laboratorium współpracującym z IMAGENE.ME na koszt IMAGENE.ME. Informacja o doręczeniu przesyłki do laboratorium zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail podany w trakcie rejestracji w systemie i będzie widoczna profilu użytkownika.
 6. Wykonanie usługi badania DNA przez IMAGENE.ME
  6.1. Po otrzymaniu probówki z materiałem genetycznym IMAGENE.ME przystąpi do wykonania usługi, która składa się z kroków: sekwencjonowanie, przeprowadzenie Analizy Genetycznej i opracowanie syntezy.
  6.2. Standardowy termin na dostarczenie Raport Predyspozycji Genetycznych wynosi średnio 30 dni roboczych, ale nie więcej niż 60 dni roboczych od dnia otrzymania przez IMAGENE.ME probówki z materiałem genetycznym Użytkownika.
  6.3. Po opracowaniu Indywidualnego Raportu Genetycznego, zostanie on udostępniony Użytkownikowi, poprzez jego zamieszczenie na koncie Użytkownika w Aplikacji Webowej i w Aplikacji mobilnej.
  6.4. Użytkownik zostanie poinformowany o udostępnieniu Raportu Predyspozycji Genetycznych za pomocą wiadomości podanej w systemie i przesłanej do Użytkownika na adres e-mail podany w trakcie rejestracji w systemie.
  6.5. Jeśli aktualnie pobrany materiał biologiczny nie spełni kryteriów jakości któregoś z etapów badania, konieczne będzie ponowne pobranie materiału. W tym celu Użytkownik ponownie otrzyma nowy pakiet startowy wysłany na koszt IMAGENE.ME z zastrzeżeniem punktu 6.6. Każdorazowo w przypadku wystąpienia takiej sytuacji z Użytkownikiem skontaktuje się pracownik obsługi klienta.
  6.6. Jeżeli niespełnienie kryteriów jakości pobranego materiału leży po stronie Użytkownika, np. probówka nie zawiera śliny lub zawiera jej niewystarczającą ilość, ponowienie wysłania pakietu startowego na koszt IMAGENE.ME nastąpi tylko jeden raz. W przypadku wystąpienia kolejnych problemów z materiałem koszt wysłania pakietu startowego poniesie Użytkownik, po uprzednim wyrażeniu na to zgody podczas kontaktu z pracownikiem obsługi klienta. Nie wyrażenie zgody na pokrycie kosztów pakietu startowego, a zarazem uniemożliwienie wykonania Usługi badania DNA nie stanowi podstaw do reklamacji.
 7. Warunki zawierania umowy sprzedaży
  7.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień na stronie internetowej app.imagene.me/orders zgodnie z pkt. 3.6 Regulaminu.
  7.2. Klient ma prawo do wyrażenia żądania na rozpoczęcie wykonania usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
  7.3. Cena Usługi uwidoczniona na stronie internetowej app.imagene.me/orders podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Usługi będącej przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach Klient jest informowany na stronie internetowej app.imagene.me/orders w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  7.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 3.6 Regulaminu.
  7.5. Z chwilą kliknięcia “Zamów i zapłać” zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie Klientowi wiadomości elektronicznej na adres e mail przypisany do konta, z którego złożono zamówienie.
  7.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej https://imagene.me/app/regulamin/ oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.
  7.7. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymanie faktury za zakup Usługi badania DNA w formie elektronicznej. W przypadku braku tej zgody Użytkownik otrzyma fakturę w wersji papierowej.
  7.8. Użytkownik może zakupić tylko jedną Usługę badania DNA i tylko dla siebie. Nr zamówienia jednoznacznie identyfikuje osobę, której DNA jest badane i zapewnia jej anonimowość w procesie badania DNA.
 8. Sposoby i terminy płatności za produkt
  8.1. Płatności są realizowane za pośrednictwem PayU.Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem:
  PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
  8.2. Termin płatności. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w ciągu 48h zostanie automatycznie anulowane.
  8.3. Dostawa Pakietu startowego do Klienta odbywa się na koszt IMAGENE.ME, z zastrzeżeniem sytuacji gdy klient po raz drugi wyśle niewłaściwie przygotowaną próbkę.
  Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru pakietu startowego:
  przesyłka kurierska.
  8.4. Termin dostawy pakietu startowego do Klienta standardowo do 6 dni, a w szczególnych przypadkach do maksymalnie 10 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Pakietu startowego do Klienta liczy się od dnia, w którym zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  a). Upłynął termin na odstąpienie od umowy, chyba że klient wyraził zgodę, o której mowa w punkcie 7.2 niniejszego Regulaminu
  b). Nastąpiło uznanie płatności za usługę na rachunku bankowym lub na koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.
 9. Reklamacja
  9.1. W celu zgłoszenia reklamacji związanej z usługami IMAGENE.ME lub obsługą Aplikacji należy skontaktować się z IMAGENE.ME wysyłając na adres help@imagene.me wiadomość zawierającą:
  1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim (przynajmniej imię, nazwisko, login),
  2. nr zamówienia w przypadku, gdy reklamacja dotyczy zakupu Usługi badania DNA,
  3. opis problemu,
  4. ewentualnie oczekiwany przez Użytkownika sposób usunięcia opisywanego problemu.
  9.2. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez IMAGENE.ME niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych.
  9.3. Decyzja IMAGENE.ME o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu zgłoszonej reklamacji ma charakter ostateczny i powiadomienie osoby, która wniosła reklamację o podjętej decyzji, wyczerpuje wewnętrzny tryb tego postępowania.
 10. Zasady odpowiedzialności stron
  10.1.
  Określone w Szczegółowym Raporcie Predyspozycji Genetycznych warianty wykryte u Użytkownika stanowią jedynie informację o podwyższonym ryzyku pojawienia się danych cech. Indywidualne predyspozycje oraz występowanie chorób, jest uzależnione nie tylko od czynników genetycznych, ale również czynników zewnętrznych, jak dieta, aktywność fizyczna, ekspozycja na zanieczyszczenia i toksyczne substancje czy stres.
  10.2. Szczegółowy Raport Predyspozycji Genetycznych nie stanowi udzielania przez IMAGENE.ME świadczeń zdrowotnych w kontekście rozumienia ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, których mogą udzielać osoby, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Sugerowane przez IMAGENE.ME wskazówki i zalecenia mają jedynie charakter informacyjny i nie powinny być warunkiem do samodzielnego podejmowania leczenia oraz zakończenia bądź zmian bieżących zaleconych przez lekarza procedur.
  10.3. IMAGENE.ME może dokonywać zmian i aktualizacji interpretacji wyników oznaczeń wariantów genetycznych w miarę rozwoju wiedzy naukowej.
 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
  11.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  11.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  11.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze w godzinach 8.00-18.00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  11.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 12. Prawo odstąpienia od umowy
  12.1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jednocześnie Klient jest świadomy konsekwencji wyrażenia żądania wykonania usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, w szczególności zobowiązania do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, co szczegółowo precyzuje pkt. 12.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient nie ma obowiązku odsyłania pakietu startowego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: help@imagene.me. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie zobowiązuje Klienta do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
  12.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w niniejszym regulaminie (punkt 16). Klient może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  12.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  12.4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem przypadków opisanych poniżej:
  odstąpienie od umowy do chwili wysłania Klientowi pakietu startowego zwracane są wszystkie koszty poniesione przez klienta.
  odstąpienie od umowy w okresie od wysłania pakietu startowego do chwili dostarczenia materiału biologicznego do laboratorium – Klientowi zwracane są koszty poniesione przez Klienta, pomniejszone o koszt pakietu startowego w wysokości 200 zł. Nie ma konieczności odsyłania pakietu startowego przez klienta.
  odstąpienie od umowy po dostarczeniu materiału biologicznego do laboratorium – Klient ponosi cały koszt świadczonej usługi.
  12.5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient.
  12.6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 13. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
  13.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.
  13.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  13.3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  13.4. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  13.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
  13.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 14. Postanowienia końcowe
  14.1. Umowy zawierane poprzez stronę internetową https://imagene.me/ zawierane są w języku polskim.
  14.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiana zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  14.2.1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Moje Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jeśli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  14.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  14.3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wykorzystania pobranego materiału genetycznego (DNA) w celach prowadzenia badań naukowych, opracowywania testów diagnostycznych, analiz statystycznych i publikacji naukowych. Pozyskane dane nie będą jednak zawierać żadnych informacji, na podstawie których można zidentyfikować Usługobiorcę (dane zostaną zanonimizowane i pozbawione cech umożliwiających zidentyfikowanie osoby fizycznej oraz zostaną zastosowane odpowiednie środki techniczno-organizacyjne zabezpieczające te dane przed nieuprawnionym dostępem).
  14.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 15. Wzór formularza odstąpienia od umowy

(załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

IMAGENE.ME SA
ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy
www https://imagene.me/
e-mail: help@imagene.me

– Ja (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży Usługi badania DNA
– nr zamówienia
– Data zawarcia umowy
– Imię i nazwisko konsumenta
– Adres konsumenta
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.