Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Polskie Mosty Technologiczne

Przedsiębiorstwo IMAGENE.ME SPÓŁKA AKCYJNA otrzymało dofinansowanie na realizację grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Głównym celem projektu jest stworzenie oraz wdrożenie strategii ekspansji na rynek USA.

Efektem projektu będzie rozpoczęcie procesu ekspansji zagranicznej w USA, wzrost konkurencyjności firmy, pozyskane nowych klientów, wzrost liczby odbiorców, zdobycie nowego rynku zagranicznego.

Wartość projektu: 200 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 200 000,00 PLN

Fundusze Europejskie

Aplikacja cukrzycowa

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez Imagene.me S.A. w celu opracowania nowego produktu z dziedziny medycyny spersonalizowanej.

Przedsiębiorstwo IMAGENE.ME SPÓŁKA AKCYJNA otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.
Cele projektu

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie przez przedsiębiorstwo Imagene.me we współpracy z jednostką naukową prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na wdrożenie innowacyjnego produktu – aplikacji cukrzycowej jako narzędzia wspomagającego profilaktykę, diagnostykę i terapię u chorych na cukrzycę typu 2 wykorzystującej zaawansowane metody zbierania i analizy danych wielomodalnych opartej na metodach sztucznej inteligencji oraz rozwiązaniach telemedycyny.
Planowane efekty

Realizacja działań wskazanych w projekcie doprowadzi do opracowania prototypu aplikacji MyLife Diabetes i MyLife DiabAid, a także przyczyni się do zwiększenia aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa we współpracy z jednostką naukową.

Wartość projektu: 2 985 797,02 PLN
Wartość dofinansowania: 1 331 132,01 PLN
certyfikaty
współpracujemy z