Regulamin świadczenia Telekonsultacji w IMAGENE.ME

 

§1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. IMAGENE.ME – podmiot z siedzibą w Białymstoku (15-399), przy ul. Transportowej 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000741847, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5423322601, REGON 380873475 wpisany do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą pod numerem 000000235782. Księga rejestrowa jest dostępna pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/. Podmiot leczniczy działa w oparciu o regulamin organizacyjny, utworzony w oparciu o przepisy Ustawy o działalności leczniczej;
 2. Pacjent – osoba fizyczna, korzystająca z usług IMAGENE.ME;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin;
 4. Lekarz – osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych w imieniu i na rzecz IMAGENE.ME;
 5. Telekonsultacja – proces zdalnej konsultacji medycznej, w którym Pacjent i Lekarz korzystają z technologii komunikacyjnych, takich jak wideokonferencje, połączenia telefoniczne lub czat, aby uzyskać dostęp do opieki medycznej i omówić objawy, diagnozę, leczenie lub inną formę wsparcia zdrowotnego;
 6. Umowa – umowa o udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie Telekonsultacji;
 7. Aplikacja IMAGENE.ME – program komputerowy zaprojektowany do pracy na urządzeniu przenośnym w ramach korzystania z usług IMAGENE.ME;
 8. Dokumentacja medyczna – zbiór materiałów, dokumentów zawierających dane i informacje medyczne na temat szeroko rozumianego zdrowia pacjenta oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych

 

§2 Przedmiot umowy

 1. Telekonsultacja obejmuje udzielenie porady medycznej, w tym w szczególności:
  1. omówienie wyników badań;
  2. udzielenie informacji co do przyjmowanych leków.
 2. W ramach Telekonsultacji nie mogą być udzielone świadczenia, związane z przeprowadzeniem badania Pacjenta, a także innymi stanami wymagającymi wezwania karetki pogotowia lub hospitalizacji.
 3. Telekonsultacje udzielane są odpłatnie zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aktualna cena będzie każdorazowo prezentowana w Aplikacji IMAGENE.ME przed zakupem Telekonsultacji.
 4. Warunkiem korzystania z Telekonsultacji jest:
  1. rejestracja konta Pacjenta w Aplikacji IMAGENE.ME;
  2. wypełnienie systemowej ankiety wstępnej;
  3. zamówienie Telekonsultacji;
  4. akceptacja postanowień Regulaminu;
  5. opłacenie Telekonsultacji.

 

§3 Zamówienie Telekonsultacji

 1. Zamówienie Telekonsultacji odbywa się poprzez:
  1. Aplikację IMAGENE.ME.
  2. telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 514 076 072.
 2. W trakcie zamówienia Pacjent zobowiązany jest podać swoje dane osobowe:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer PESEL;
  3. numer telefonu;
  4. adres e-mail.
 3. W trakcie zamówienia Pacjent wskazuje godzinę Telekonsultacji. Pomyślne zakończenie procesu zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 4. W przypadku, gdy udzielenie Telekonsultacji wymaga dostarczenia przez Pacjenta dodatkowych informacji/dokumentów (np. wyników badań), Pacjent zostanie o tym fakcie poinformowany z wykorzystaniem środków przekazu elektronicznego Aplikacji Imangene.me przez Lekarza. W tym celu Pacjent przesyła konieczną dokumentację w formie skanu (np. w formacie pdf) z wykorzystaniem kanału Aplikacji IMAGENE.ME.

 

§4 Płatność za usługę

 1. Płatność za Telekonsultacje następuje w momencie zamówienia Telekonsultacji.
 2. Brak płatności stanowi podstawę do odmowy świadczenia usługi i jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.
 3. Płatność za Telekonsultacje przed planowanym terminem, następuje poprzez system płatności PayU.
 4. Usługa jest przyjmowana do realizacji po dokonaniu płatności za pomocą systemów: PayU S.A. Płatność uznawana jest przez IMAGENE.ME z chwilą zaksięgowania jej na koncie wybranego systemu płatności. Termin na dokonanie płatności upływa po 20 minutach od dokonania zamówienia. W przypadku braku zapłaty w ciągu tego czasu, zamówienie zostanie anulowane, a umowa ulega rozwiązaniu.
 5. Pacjentowi przysługuje prawo żądania od IMAGENE.ME otrzymania faktury VAT za zrealizowaną Telekonsultację. W celu uzyskania faktury VAT, Pacjent powinien zgłosić żądanie na adres e-mail: help@imagene.me, podając dane do wystawienia faktury oraz informację o przeprowadzonej konsultacji (data i godzina wykonania usługi, imię nazwisko Lekarza).

 

§5 Rezygnacja

 1. Pacjent ma prawo zrezygnować z Telekonsultacji w ciągu 14 dni od jej zakupu. Zawiadamia on IMAGENE.ME o rezygnacji poprzez aplikację lub telefonicznie pod numerem: +48 514 076 072.
 2. W przypadku rezygnacji z Telekonsultacji po dokonaniu zapłaty za usługę, Pacjentowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 3. Jeśli udzielenie Telekonsultacji w pierwotnie ustalonym terminie jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie IMAGENE.ME, IMAGENE.ME niezwłocznie informuje o tym Pacjenta i ustala z nim nowy termin wykonania usługi. W takiej sytuacji Pacjentowi przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy i żądania zwrotu wpłaconej kwoty.

 

§6 Realizacja Telekonsultacji

 1. W celu wykonania usługi Telekonsultacji, Lekarz kontaktuje się z Pacjentem w ustalonej formie. Trzykrotne niepodjęcie kontaktu przez Pacjenta w odstępie nie krótszym niż 5 minut jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Telekonsultacji. W przypadku niepodjęcia kontaktu przez Pacjenta, Lekarz odnotowuje ten fakt w dokumentacji medycznej.
 2. Telekonsultacje wykonywane będą z wykorzystaniem Aplikacji IMAGENE.ME (wideokonferencje, połączenia telefoniczne lub czat).
 3. Lekarz weryfikuje tożsamość ́ Pacjenta na podstawie danych, o których mowa w §3 ust. 2, przekazanych przez Pacjenta w trakcie zamówienia Telekonsultacji.
 4. Lekarz przedstawia Pacjentowi informacje o tym, w jakim zakresie jest w stanie mu pomóc oraz o tym, jakie są ograniczenia związane z Telekonsultacją. Instruuje również Pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie Telekonsultacji.
 5. Lekarz może w ramach udzielanej Telekonsultacji wystawić receptę, skierowanie lub zwolnienie lekarskie, jeżeli uzna, że jest to uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. Recepta, skierowanie oraz zwolnienie lekarskie zostaną wystawione w formie elektronicznej i udostępnione do pobrania na Internetowym Koncie Pacjenta (gov.pl).
 6. Obowiązkiem Lekarza udzielającego Telekonsultacji jest dokonanie adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie Telekonsultacji.
 7. Lekarz powinien zagwarantować, by Telekonsultacja udzielana była w warunkach zapewniających poufność rozmowy. Lekarz nie ma wpływu na to, czy Pacjent korzystający z Telekonsultacji przebywa w warunkach zapewniających poufność rozmowy. Pacjent powinien zostać poinformowany o tym, że w czasie rozmowy mogą zostać ujawnione informacje dotyczące stanu zdrowia – wobec czego powinien on zadbać o dyskretne warunki rozmowy.
 8. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów niecenzuralnych, naruszających dobra osobiste innych osób, naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Naruszenie powyższego obowiązku stanowi podstawę odmowy udzielenia Telekonsultacji lub zaprzestania dalszego jej udzielania.
 9. Pacjent wyraża zgodę na udostępnienie Lekarzowi dokumentacji medycznej dla celów Telekonsultacji.
 10. IMAGENE.ME udostępnia dokumentację medyczną Pacjentowi bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta. Po śmierci Pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez Pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu Pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

 

§7 Reklamacje

 1. Jeżeli usługa nie została wykonana lub została wykonana nieprawidłowo Pacjent jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: help@imagene.me wraz ze wskazaniem:
  1. danych osoby zgłaszającej reklamację tj. w szczególności imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, loginu (e-mail) Użytkownika,
  2. zwięzłego opisu zgłaszanych zarzutów,
  3. proponowanego sposobu usunięcia zgłaszanych naruszeń.
 2. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zostanie potwierdzona wiadomością wysłaną na podany przez Pacjenta adres e-mail. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez IMAGENE.ME w terminie do 14 dni od daty jej prawidłowego zgłoszenia, wraz ze wskazaniem informacji, czy reklamacja zasługuje na uwzględnienie oraz z uzasadnieniem przyjętego przez IMAGENE.ME stanowiska. Jeśli zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich wymienionych elementów, IMAGENE.ME zawiadomi o tym fakcie mailowo Pacjenta z prośbą o uzupełnienie niezbędnych informacji.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, wniesiona wcześniej opłata ulega zwrotowi w ten sam sposób, w jaki została uiszczona, w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.
 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową można wykorzystać pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów, w tym kontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta.

 

§8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest IMAGENE.ME z siedzibą w Białymstoku (15-399), przy ul. Transportowej 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000741847, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5423322601, REGON 380873475,
 2. Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane w celu udzielania oraz zarządzania usługami medycznymi.
 3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. O wszelkich zmianach warunków i zasad Regulaminu, Pacjent zostanie powiadomiony poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej https://imagene.me.
 2. Korzystanie z usług IMAGENE.ME przez pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejszy Regulamin oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udzielenia usług.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
 4. Informacja o Regulaminie Telekonsultacji jest dostępna:
  1. na stronie internetowej: https://imagene.me,
  2. w siedzibie: ul. Transportowa 20, 15-399 Białystok,
  3. telefonicznie na życzenie Pacjenta.
 5. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 30.10.2023 r.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Cennik
 2. Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna

 

Załącznik nr 1

Cennik

Ceny konsultacji mogą różnić się w zależności od wybranego Lekarza oraz mieścić się w przedziale cenowym od 250,00 do 500,00 zł.

 

Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych i kontakt
  Dane osobowe przetwarzane są przez IMAGENE.ME z siedzibą w Białymstoku, ul. Transportowa 20, 15-399 Białystok. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się korespondencyjnie na podany adres siedziby lub pod adresem mailowym: iodo@imagene.me
 2. Cele, podstawa prawna i czas przetwarzania danych
  Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji usługi telekonsultacji – na podstawie zawartej umowy – do czasu realizacji obowiązków rachunkowych z nią związanych lub ewentualnie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W związku z realizowanym w ramach telekonsultacji świadczeniem medycznym zastosowanie mają także przepisy prawa regulujące udzielanie takich świadczeń w tym prowadzenie dokumentacji medycznej – m.in. ustawa o działalności leczniczej oraz ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do celów diagnozy medycznej. Dane stanowiące dokumentację medyczną przetwarzane są – zgodnie z przepisami – do 20 lat od udzielenia świadczenia.
 3. Odbiorcy danych
  Dostęp do danych niezbędnych do zawarcia umowy mogą mieć podmioty świadczące wsparcie organizacyjne i techniczne na podstawie zawartych umów. Dostęp do danych o stanie zdrowia posiadają wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Przysługujące prawa
  Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, ich sprostowania, w określonych prawem przypadkach żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji usługi telekonsultacji. Podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych dotyczących stanu zdrowia może mieć konsekwencje w postaci nieprawidłowej diagnozy i w skrajnym przypadku powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby.

 

Data ostatniej aktualizacji dokumentu: 30.10.2023.