Fundusze Europejskie

Aplikacja cukrzycowa

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez Imagene.me S.A. w celu opracowania nowego produktu z dziedziny medycyny spersonalizowanej.

Przedsiębiorstwo IMAGENE.ME SPÓŁKA AKCYJNA otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie przez przedsiębiorstwo Imagene.me we współpracy z jednostką naukową prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na wdrożenie innowacyjnego produktu – aplikacji cukrzycowej jako narzędzia wspomagającego profilaktykę, diagnostykę i terapię u chorych na cukrzycę typu 2 wykorzystującej zaawansowane metody zbierania i analizy danych wielomodalnych opartej na metodach sztucznej inteligencji oraz rozwiązaniach telemedycyny.

Planowane efekty

Realizacja działań wskazanych w projekcie doprowadzi do opracowania prototypu aplikacji MyLife Diabetes i MyLife DiabAid, a także przyczyni się do zwiększenia aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa we współpracy z jednostką naukową.

Wartość projektu: 2 985 797,02 PLN
Wartość dofinansowania: 1 331 132,01 PLN